DESPRE NOI STRATEGIE ANTICORUPTIE CEAC OFERTA EDUCATIONALA INVATAMANT PROCEDURI CONTACT
Concursuri in desfasurare
ACASA GALERIE MEDIA    PROIECTE SECRETARIAT ANUNTURI    Utile C.Ş.E
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

ANUNŢ

Organizare concurs paznic

În conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea şi completarea   Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul  bugetar  plătit  din fonduri  publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011 şi în baza aprobării Consiliului  de administraţie al Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”, Drobeta-Turnu Severin,

  Colegiul Național Economic „ Theodor Costescu”, Drobeta-Turnu Severin, str. Orly, nr.37, jud. Mehedinţi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de portar (paznic).


Condiţii  generale:

                  La concursul organizat pentru ocuparea postului de portar(paznic), pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011, modificat şi completat prin HG nr.1027/2014,  respectiv:

a) Are cetăţenia   română   şi domiciliul în Romania;

b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) Are capacitate deplină de exerciţiu;

e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) Îndeplineşte  condiţiile  de studii  şi, după  caz, de vechime  sau alte condiţii specifice potrivit   cerinţelor postului scos  la concurs;

g) Nu a fost condamnată definitiv pentru  săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în  legatură  cu  serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori  a unor  fapte  de  corupţie   sau  a unei  infracţiuni săvârşite  cu  intenţie, care  ar  face-o  incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu  excepţia situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea.


Condiţii specifice:

Studii generale sau studii medii;

Vechime de minim 3(trei) ani în domeniu;

persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție trebuie să fie atestat profesional (angajarea personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp se face pe baza certificatului de cazier judiciar și a atestatului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și de gardă de corp, în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare sau certificat de absolvire a unui curs în specialitatea postului);

Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității, părinți/tutori și elevi;

Cunoștințe în domeniul securității în muncă și a situațiilor de urgență.Actele necesare pentru înscrierea   la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei (descarcă de aici);

b) copia actului de  identitate  sau   orice  alt  document  care atestă identitatea, potrivit   legii, după caz;

c) copia carnetului  de muncă, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în  specialitatea studiilor;

d) copia certificatului  de căsătorie (unde este cazul);

e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;

f)  cazierul  judiciar  sau o declaraţie  pe propria   răspundere că nu are antecedente penale, care   să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

g) certificat de integritate comportamentală, conform art.18, al.1, din Legea nr. 118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor ;

h) adeverinţă medicală care ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult   6 luni, anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i) curriculum vitae.

j) declaratie pe propria raspundere privind legaturi de rudenie cu angajatii in functii de conducere (descarcă de aici);

k) declaratie pe propria raspundere privind falsul in declaratii (descarcă de aici);Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul este declarat admis la selecţia dosarului dar a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, până la data desfăşurării primei probe.

Actele prevăzute la punctele b-e vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul  comisiei de concurs.


Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial.Calendar concurs:

Concursul se organizează la sediul Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”.

1. Selecţia dosarelor  de înscriere

În data de 10.02.2020 se va afişa rezultatul selecţiei dosarelor, folosind sintagma "admis" sau "respins",  însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei  dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor, la secretariatul Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”.

2. Proba scrisă: data de 17.02.2020, ora 10:00.

3. Proba practică: data de 17.02.2020, ora 15:00.

4. Proba de interviu: data de 18.02.2020, ora 12:00.


Punctajul final  se calculează  ca medie aritmetică  a punctajelor  obţinute  la proba scrisă, proba practică şi interviu.

Rezultatele  probelor de concurs - proba scrisă respectiv proba practică vor fi afişate în data de 17.02.2020, cu precizarea  punctajului  obţinut  la cele două probe, la sediul Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”.

Comunicarea rezultatelor finale se face în data de 18.02.2020, la sediul Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”.

După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi  pot face contestaţie,  în termen prevazut de caledarul afisat la avizierul și pe site-ul școlii.

Se consideră "admis"  la concurs, candidatul  care a obţinut  cel mai mare  punctaj dintre candidaţii  care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. Ocuparea posturilor de același tip se va face în ordinea descrescătoare a punctajului.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de: 50 puncte.


Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de portar(paznic).


Tematica:

- Scopul activităților de pază;

- Documentele în baza cărora se realizează activitatea de pază;

- Componența personalului de pază,;

- Condițiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească personalul de pază;

- Dotarea personalului de pază,

- Atribuțiile și obligațiile personalului de pază, în timpul serviciului;

- Principiile care guvernează conduita personalului de pază;

- Norme generale de conduită.


Bibliografia:

1. Legea 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul VI., art.47,48.

2. Hotărârea nr 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

3. Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă; Capitolul I. și IV.

4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II.
                                    Director,

                          Prof. Claudia NănuţiANUNŢ

Organizare concurs ingrijitor curatenie

Colegiul Național Economic „ Theodor Costescu”, Drobeta-Turnu Severin, str. Orly, nr.37, jud. Mehedinţi organizează concurs pentru ocuparea a 2(două) posturi contractuale vacante de îngrijitor-curățenie, in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea şi completarea   Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul  bugetar  plătit  din fonduri  publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011 şi în baza aprobării Consiliului  de administraţie al Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”, Drobeta-Turnu Severin,


Condiţii  generale:

                 La concursul organizat pentru ocuparea postului de îngrijitor-curățenie, pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011, modificat şi completat prin HG nr.1027/2014,  respectiv:

a) Are cetăţenia   română   şi domiciliul în Romania;

b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) Are capacitate deplină de exerciţiu;

e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) Îndeplineşte  condiţiile  de studii  şi, după  caz, de vechime  sau alte condiţii specifice potrivit   cerinţelor postului scos  la concurs;

g) Nu a fost condamnată definitiv pentru  săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în  legatură  cu  serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori  a unor  fapte  de  corupţie   sau  a unei  infracţiuni săvârşite  cu  intenţie, care  ar  face-o  incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu  excepţia situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea.


Condiţii specifice:

Absolvirea liceului cu diploma de bacalaureat;

Vechime minim 5 (cinci) ani în specialitatea postului;

Documente din care sa rezulte absolvirea unui curs de igiena, specific postului;

Abilități de comunicare și relaționare cu personalul unității de învățământ;

Abilități de muncă în echipă;

Disponibilitatea de program flexibil și program în weekend, în caz de nevoie;

Răspunde de inventarul încredințat;

Efectuează deplasări în interesul de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților din fisa postului;

Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru;

Cunoștințe de legislație specifice locului de muncă;

Cunoștințe în domeniul SSM și PSI


Actele necesare pentru înscrierea   la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei  (descarca de aici);

b) copia actului de  identitate  sau   orice  alt  document  care atestă identitatea, potrivit   legii, după caz;

c) copia carnetului  de muncă, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în  specialitatea studiilor;

d) copia certificatului  de căsătorie (unde este cazul);

e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului(cursuri igiena);

f)  cazierul  judiciar  sau o declaraţie  pe propria   răspundere că nu are antecedente penale, care   să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

g) certificat de integritate comportamentală, conform art.18, al.1, din Legea nr. 118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor ;

h) adeverinţă medicală care ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult   6 luni, anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i) curriculum vitae.

j)  declaratie pe propria raspundere privind legaturi de rudenie cu angajatii in functii de conducere (descarca de aici);

k)  declaratie pe propria raspundere privind falsul in declaratii (descarca de aici);


Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul este declarat admis la selecţia dosarului dar a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, până la data desfăşurării primei probe.

Actele prevăzute la punctele b-e vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul  comisiei de concurs.


Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial.


Calendar concurs:

Concursul se organizează la sediul Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”.

1. Selecţia dosarelor  de înscriere

În data de 10.02.2020 se va afişa rezultatul selecţiei dosarelor, folosind sintagma "admis" sau "respins",  însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei  dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor, la secretariatul Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”.

2. Proba scrisă: data de 17.02.2020, ora 10:00.

3. Proba practică: data de 17.02.2020, ora 15:00.

4. Proba de interviu: data de 18.02.2020, ora 12:00.


Punctajul final  se calculează  ca medie aritmetică  a punctajelor  obţinute  la proba scrisă, proba practică şi interviu.

Rezultatele  probelor de concurs - proba scrisă respectiv proba practică vor fi afişate în data de 17.02.2020, cu precizarea  punctajului  obţinut  la cele două probe, la sediul Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”.

Comunicarea rezultatelor finale se face în data de 18.02.2020, la sediul Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”.

După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi  pot face contestaţie,  în termen prevazut de caledarul afisat la avizierul și pe site-ul școlii.

Se consideră "admis"  la concurs, candidatul  care a obţinut  cel mai mare  punctaj dintre candidaţii  care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. Ocuparea posturilor de același tip se va face în ordinea descrescătoare a punctajului.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de: 50 puncte.


Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor-curățenie.


Tematica:

Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ. Metode de dezinsecție și dezinfecție.

Noțiuni fundamentale de igienă.

Securitatea și sănătatea în muncă și PSI.


Bibliografia:

1.  Norme de igienă pentru spațiile în care se desfășoară servicii de curățenie

2.  Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare

Cap.IV – obligațiile lucrătorului, Cap.V – supravegherea sănătății, Cap. VI – comunicarea, cercearea, înregisrarea și raportarea evenimentelor; Cap.VII – grupuri sensibile la riscuri.
                                  Director,

                         Prof. Claudia Nănuţi

  

ANUNŢ

Organizare concurs administrator de patrimoniu

În conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea şi completarea   Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul  bugetar  plătit  din fonduri  publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011 şi în baza aprobării Consiliului  de administraţie al Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”, Drobeta-Turnu Severin,

                 Colegiul Național Economic „ Theodor Costescu”, Drobeta-Turnu Severin, str. Orly, nr.37, jud. Mehedinţi organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator patrimoniu IM.


Condiţii  generale:

                 La concursul organizat pentru ocuparea postului de de administrator patrimoniu IM, pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011, modificat şi completat prin HG nr.1027/2014,  respectiv:

a) Are cetăţenia   română   şi domiciliul în Romania;

b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) Are capacitate deplină de exerciţiu;

e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) Îndeplineşte  condiţiile  de studii  şi, după  caz, de vechime  sau alte condiţii specifice potrivit   cerinţelor postului scos  la concurs;

g) Nu a fost condamnată definitiv pentru  săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în  legatură  cu  serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori  a unor  fapte  de  corupţie   sau  a unei  infracţiuni săvârşite  cu  intenţie, care  ar  face-o  incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu  excepţia situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea.


Condiţii specifice:

Absolvirea liceului cu diploma de bacalaureat;

Vechime minim 5 (cinci) ani în specialitatea postului;

Competenţe digitale (Word, Excel);

Cunoştinţe în domeniul SSM şi PSI;

Cunoștințe de legislație specifice locului de muncă;

Abilități de comunicare și relaționare cu personalul unității de învățământ;

Abilități de muncă în echipă;

Desfășurarea activității de bază în intervalul 8-16, de luni până vineri;

Disponibilitatea de lucru în program prelungit în funcție de activitățile specifice postului;

Constituie un avantaj posesia permisului de conducere categoria B.Actele necesare pentru înscrierea   la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei (descarca de aici)

b) copia actului de  identitate  sau   orice  alt  document  care atestă identitatea, potrivit   legii, după caz;

c) copia carnetului  de muncă, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în  specialitatea studiilor;

d) copia certificatului  de căsătorie (unde este cazul);

e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;

f) cazierul  judiciar sau o declaraţie  pe propria   răspundere că nu are antecedente penale, care   să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

g) certificat de integritate comportamentală, conform art.18, al.1, din Legea nr. 118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor ;

h) adeverinţă medicală care ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult   6 luni, anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i) curriculum vitae;

j) declaratie pe propria raspundere privind legaturi de rudenie cu angajatii in functii de conducere (descarca de aici)

k) declaratie pe propria raspundere privind falsul in declaratii (descarca de aici)


Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul este declarat admis la selecţia dosarului dar a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, până la data desfăşurării primei probe.

Actele prevăzute la punctele b-e vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul  comisiei de concurs.


Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial.Calendar concurs:

Concursul se organizează la sediul Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”.

1. Selecţia dosarelor  de înscriere

În data de 10.02.2020 se va afişa rezultatul selecţiei dosarelor, folosind sintagma "admis" sau "respins",  însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei  dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor, la secretariatul Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”.

2. Proba scrisă: data de 17.02.2020, ora 10:00.

3. Proba practică: data de 17.02.2020, ora 15:00.

4. Proba de interviu: data de 18.02.2020, ora 12:00.


Punctajul final  se calculează  ca medie aritmetică  a punctajelor  obţinute  la proba scrisă, proba practică şi interviu.

Rezultatele  probelor de concurs - proba scrisă respectiv proba practică vor fi afişate în data de 17.02.2020, cu precizarea  punctajului  obţinut  la cele două probe, la sediul Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”.

Comunicarea rezultatelor finale se face în data de 18.02.2020, la sediul Colegiului Național Economic „ Theodor Costescu”.

După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi  pot face contestaţie,  în termen prevazut de caledarul afisat la avizierul și pe site-ul școlii.

  Se consideră "admis"  la concurs, candidatul  care a obţinut  cel mai mare  punctaj dintre candidaţii  care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. Ocuparea posturilor de același tip se va face în ordinea descrescătoare a punctajului.

  Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de: 50 puncte.


Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu IM.


Tematica:

- Scopul activităților desfăşurate de administratorul  patrimoniu;

- Documentele în baza cărora se realizează activitatea;

- Atribuțiile și obligațiile administratorului patrimoniu;

- Norme generale de conduită.


Bibliografia:

1. Legea nr.22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legăturaă cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

3. HG 395/2016 Normele de aplicare a Legii 98/2016;

4. Legea 99/ 2016;

5. MFP nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

6. MFP 3512/ 2008 privind documentele financiar – contabile, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

8. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – ordinul MEN 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea 319/ 2006 , Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

11. Legea 333/ 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, cu modificările și completările ulterioare – secțiunea VI;
                                     Director,

                          Prof. Claudia Nănuţi


ETAPE CONCURS